Rizik se općenito definira kao neizvjesnost nekog budućeg ishoda. Banke se u svom poslovanju neminovno susreću s različitim vrstama rizika iz kojih se mogu generirati negativni efekti na samo poslovanje banke. Banke su dužne uspostaviti sveobuhvatan i pouzdan sustav upravljanja rizicima, koji je uključen u sve poslovne aktivnosti i koji osigurava da rizični profil banke uvijek bude u skladu s već utvrđenom sklonosti rizicima.

Link na Odluku o upravljanju rizicima od HNB:  https://www.hnb.hr/documents/20182/525873/h-odluka-o-upravljanju-rizicima_npt.pdf/381be9bf-4fff-4eba-b1d3-157b776ca203

Enterprise Risk Management – ERM ili Integrirano upravljanje rizicima

Proces koji sustavno i cjelovito identificira i kvantificira različite poslovne rizike – financijske, operativne i strateške – te s njima učinkovito upravlja s ciljem povećanja vrijednosti banke kao i ostvarivanja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih ciljeva naziva se ERM – Enterprise Risk Management ili Integrirano upravljanje rizicima.

Sistem upravljanja rizicima obuhvaća:

 • strategiju i politiku za upravljanje rizicima, kao i procedure za identificiranje i mjerenje rizika, procjenu o rizicima i procedure za upravljanje njima;
 • odgovarajuću unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu banke;
 • efektivan i efikasan proces upravljanja svim rizicima kojima je banka izložena ili može biti izložena u svom poslovanju;
 • adekvatan sistem unutrašnjih kontrola;
 • odgovarajući informacijski sistem;
 • adekvatan proces interne procjene o adekvatnosti kapitala.

Banke u svom poslovanju mogu biti izložene sljedećim rizicima:

 • rizik likvidnosti;
 • kreditni rizik (uključujući i rezidualni rizik, rizik od smanjenja vrijednosti potraživanja, rizik izmirenja/isporuke, kao i rizik druge ugovorne strane);
 • kamatnom riziku;
 • deviznom riziku i ostalim tržišnim rizicima;
 • riziku koncentracije, koji posebno uključuje rizike izloženosti banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba;
 • rizicima ulaganja banke;
 • rizicima koji se odnose na zemlju porijekla osobe ili društva prema kome je banka izložena;
 • operativnom riziku, koji posebno uključuje pravni rizik;
 • riziku usklađenosti poslovanja banke;
 • riziku od pranja novca i financiranja terorizma;
 • strateškom riziku.

Rizik likvidnosti (Liquidity risk) je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed nesposobnosti banke da ispunjava dospjele obaveze, i to zbog povlačenja postojećih izvora financiranja, odnosno nemogućnosti pribavljanja novih izvora financiranja (rizik likvidnosti izvora financiranja), otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu (tržišni rizik likvidnosti).

Kreditni rizik (Credit risk) je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed ne izvršavanja obaveza dužnika prema banci. Za većinu klasičnih banaka kreditni je rizik najznačajnija vrsta rizika.

Rezidualni rizik (Residual risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke zato što su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se očekuje ili njihova primjena nedovoljno utiče na umanjenje rizika kojima je banka izložena.

Rizik od smanjenja vrijednosti potraživanja (Dilution risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke zbog smanjenja vrijednosti otkupljenih potraživanja uslijed gotovinskih ili negotovinskih obaveza prethodnog vjerovnika prema dužniku.

Rizik izmirenja/isporuke (Settlement/Delivery risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed neizmirenih transakcija ili neizvršavanja obaveze druge ugovorne strane po transakcijama slobodne isporuke na ugovoreni datum izmirenja/isporuke (due delivery date).

Rizik druge ugovorne strane (Counterparty credit risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed ne podmirenja obaveze druge ugovorne strane u transakciji prije konačnog poravnanja novčanih tokova transakcije, odnosno izmirenja novčanih obaveza po toj transakciji.

Tržišni rizik (Market risk) je rizik koji neka banka može snositi uslijed nepovoljnih kretanja tržišnih cijena. Izloženost takvom riziku može nastati uslijed bankovnog poduzimanja namjernih špekulativnih pozicija ili može proizaći iz bankovnih aktivnosti trgovanja devizama. Tržišne rizike obuhvaćaju devizni rizik, cjenovni rizik po osnovu dužničkih vrijednosnih papira, ali i po osnovu vlasničkih vrijednosnih papira, kao i robni rizik.

Kamatni rizik (Interest rate risk) je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke po osnovu pozicija iz bankarske knjige uslijed promjena kamatnih stopa.

Devizni rizik (Foreign exchange risk) je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed promjene deviznog tečaja uz koji se banka zadužila ili uz koji je plasirala sredstva.

Rizik koncentracije (Concentration risk) je rizik koji direktno ili indirektno proizlazi iz izloženosti banke prema istom ili sličnom izvoru nastanka rizika, odnosno istoj ili sličnoj vrsti rizika.

Rizici izloženosti (Bank exposure risks) banke obuhvaćaju rizike izloženosti banke prema jednoj osobi ili prema grupi povezanih osoba.

Rizici ulaganja (Bank investment risks) banke obuhvaćaju rizike njenih ulaganja u osobe ili društva koja nisu društva u financijskom sektoru kao i ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine.

Rizik zemlje (Country risk) je rizik koji se odnosi na zemlju porijekla osobe ili društva prema kome je banka izložena, odnosno rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke zbog nemogućnosti banke da naplati potraživanja od takve osobe ili društva uslijed političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porijekla te osobe ili društva.

Operativni rizik (Operational risk) odnosi se na mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke koji su posljedica propusta (nenamjernih, ali i namjernih) u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacijskim i drugim sistemima, kao i uslijed nepredvidivih eksternih događaja. Operativni rizik uključuje i pravni rizik.

Pravni rizik (Legal risk) predstavlja mogućnost nastanka gubitaka uslijed kazni i sankcija proisteklih iz sudskih sporova po osnovu neispunjavanja ugovornih i zakonskih obaveza, kao i uslijed kazni i sankcija izrečenih od strane regulatornog tijela.

Rizik usklađenosti poslovanja banke (Risk of compliance of the bank’s operations) je mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed propuštanja da se poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima i standardima poslovanja, procedurama o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i i drugim procedurama, kao i s drugim aktima kojima se uređuje poslovanje banaka, a posebno obuhvaća rizik od sankcija regulatornog tijela, rizik od financijskih gubitaka i reputacijski rizik.

Reputacijski rizik (Reputational risk) se odnosi na mogućnost nastanka gubitaka uslijed negativnog utjecaja na tržišno pozicioniranje banke.

Strateški rizik (Strategy risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat ili kapital banke uslijed nepostojanja odgovarajuće politike i strategija, te njihove neadekvatne primjene, kao i uslijed promjena u okruženju u kome banka posluje ili izostanka odgovarajućeg reagiranja banke na te promjene.